Szolgáltatások

I. Általános információk


A segélyek igénylésének feltételeiről és összegszerűségéről az egyes segélynemeknél található információ, továbbá a kérelmek benyújtását megkönnyítő nyomtatványok letölthetők, amelyek tartalmazzák a csatolandó igazolások felsorolását is!

A segélyek kifizetésére a lakcímre vagy bankszámlára történő utalással kerül sor.

A gyorsabb ügyintézés érdekében kérjük, hogy a személyi adatokat pontosan és olvashatóan töltsék ki, a munkavállalói, illetve a nyugdíjfolyósítási törzsszámot minden esetben tüntessék fel!

II. Szolgáltatásaink

1./ Intézményes segélyek

a./ Munkavállalók kórházi ápolási segélye
Az aktív munkavállaló tag részére kórházi ápolásának naptári napjaira kórházi ápolási segély jár folyamatos 24 órát meghaladó benntartózkodás esetén. Nem folyósítható napi kórházi segély az adaptációs szabadság idejére, a nappali kórházi, illetve a nappali szanatóriumi ellátásban részesülők részére.

A segély folyósításához szükséges igazolások:
 • kórházi igazolás, vagy kórházi zárójelentés, vagy azok hitelesített másolata.
A segély összege: 2.550 Ft/nap (Maximum 120 nap/év) 2024.01.01-től

Nyomtatvány letöltése
b./ Cukorbetegek segélye
A tag saját, illetőleg eltartott hozzátartozójának cukorbetegsége esetén naptári évenként egyszer segély jár.

A segély folyósításához szükséges igazolások:
 • a kezelő vagy háziorvos igazolása a gondozás tényéről
 • eltartott hozzátartozó részére történő igénylés esetén az eltartott hozzátartozói viszony igazolása
A segély összege: 6.500 Ft/év 2021.07.01-től

Nyomtatvány letöltése
c./ Fogsegély
A tag fogpótlásával kapcsolatban felmerült költségeihez támogatás jár. A támogatás csak végleges fogpótlási munkára adható. A támogatás összege az elvégzett fogpótlási munkához igazodik. A térítés összege az elvégzett fogtechnikai munkához igazodik. Rögzített fogpótlás esetén foganként, a kivehető fogpótlásoknál fogsoronként jár támogatás.

A segély folyósításához szükséges igazolások:
 • részletes fogászati munkákat tartalmazó fogmunkalap, vagy fogszakorvosi, vagy fogtechnikusi igazolás
 • eredeti névre szóló készpénzfizetési számla, vagy a befizetési csekk feladóvevénye, vagy azok hitelesített másolata
A támogatás összege:
 • rögzített fogpótlás esetén foganként: 10.500 Ft 2024.01.01-től
 • kivehető fogpótlás esetén fogsoronként: 7.500 Ft


Nyomtatvány letöltése
d./ Kelengye segély
A tagnak gyermeke születése, illetve örökbe fogadása esetén kelengye segély jár. A segély gyermekenként, illetve halva született gyermek után is jár. Amennyiben mindkét szülő ÖTA tag, a segély mindkét szülőt megilleti.

A segély folyósításához szükséges igazolások:
 • eredeti születési anyakönyvi kivonat ( a segély elbírálását követően visszaküldjük )
 • halva születés esetén az egészségügyi intézmény által kiadott igazolás
 • örökbefogadás esetén az örökbefogadó szülő nevére kiállított születési anyakönyvi kivonat
A segély összege: 40.000 Ft 2022.07.01-től

Nyomtatvány letöltése
e./ Temetési segély
A tag halála esetén az eltemettetőnek, valamint a temetés költségeit viselő tagnak, amennyiben eltartott hozzátartozónak minősülő gyermeke, - ideértve a halva született gyermeket is -, illetőleg házastársa, élettársa, szülője hunyt el, temetési segély jár.

1./ Amennyiben az elhunyt tagot az ugyancsak tag házastársa, élettársa temettette el, a segélyt mind az elhunyt mind az eltemettető házastárs, élettárs jogán folyósítani kell.

2./ A tag szülők eltartott hozzátartozónak minősülő gyermeke elhunyta esetén a segélyt mind a két szülő tagsága alapján folyósítani kell.

3./ Temetési segély az eltemettető tag részére a vele közös háztartásban élő (e pont vonatkozásában ennek minősül a szülő által finanszírozott intézményi ellátás is) rokkantsági járadékban részesülő gyermekének elhunyta esetén is jár. Amennyiben az elhunyt gyermek is tag volt, a segélyt mind a két tagság alapján folyósítani kell.

4./ Amennyiben az eltemettető gyermek(ek) és az elhunyt szülő is tag volt, úgy a segélyt mindegyik tagság alapján folyósítani kell.

5./ Több eltemettető tag esetén az elhunyt tag jogán járó segély csak egyszer folyósítható, a eltemettetők megállapodása alapján megjelölt eltemettető részére.

6./ Amennyiben önkormányzat viselte a temetés költségeit és a költségek megtérítésére határozatot hozott, a temetési segélyt:

a) elhunyt tag esetében a megtérítésre kötelezett részére

b) a tag eltartott hozzátartozónak minősülő gyermeke, illetőleg házastársa, élettársa, szülője elhunyta esetén a megtérítésre kötelezett tag részére kell kiutalni.

7./ A temetési segély abban az esetben is a közeli hozzátartozó részére jár, ha:

a) a tag eltemettetéséről a munkáltató, vagy társadalmi szerv gondoskodott. Ebben az esetben a segély csak az elhunyt tagsága jogán fizethető ki,

b) a tag eltemettetéséről az önkormányzat gondoskodott, de a temetési segélyről lemondó nyilatkozatot adott.

A segély elbírálásához szükséges igazolások:
 • eredeti halotti anyakönyvi kivonat, vagy annak hitelesített másolata
 • eredeti névre szóló temetési számla, vagy annak hitelesített másolata, mely tartalmazza a koporsó árát vagy a hamvasztási díj összegét
 • halva szülés esetén az egészségügyi intézmény igazolása
 • önkormányzat által viselt, de megtérítésre kötelezett temetés esetén a temetési számla helyett az önkormányzat által kiadott határozat
 • munkáltató, vagy társadalmi szerv által viselt temetés esetén a temetési számla helyett az eltemettető szerv igazolása
 • élettárs eltemettetése esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által folyósított özvegyi nyugdíj megállapítására vonatkozó eredeti határozat vagy hitelesített másolatának csatolása szükséges
 • több eltemettető esetén a segély kifizetéséről szóló megállapodás.
A segély összege: 35.000 Ft


A tag részére elhunyt szülője után temetési segély jár, amennyiben a tag viselte a temetés költségeit.
A segély összege: 35.000 Ft 2022.07.01-től

Nyomtatvány letöltése
f./ Nyugdíjas tag kórházi ápolási segélye
A nyugdíjas tag, illetőleg eltartott hozzátartozónak minősülő házastársa kórházi ápolásának naptári napjaira kórházi ápolási segély jár folyamatos 24 órát meghaladó benntartózkodás esetén, naptári évenként legfeljebb 21 napra.

Nem folyósítható napi kórházi ápolási segély az adaptációs szabadság idejére, a nappali kórházi, illetve nappali szanatóriumi ellátásban részesülők részére.

A segély folyósításához szükséges igazolások:
 • kórházi igazolás, vagy kórházi zárójelentés, vagy azok hitelesített másolata
 • eltartott hozzátartozónak minősülő házastárs részére történő igénylés esetén az eltartott hozzátartozói viszony igazolása
A segély összege: 1.200 Ft/nap (legfeljebb 21 nap/év) 2024.01.01-től

Nyomtatvány letöltése
g./ 100 évesek segélye
A 100. életévét betöltött tag évente egyszer segélyben részesül az Elnökség által meghatározott összegben.
A segélyt kérelem nélkül a tag születésnapja alkalmából az Egyesület nyilvántartása alapján az ÖTA Iroda folyósítja.
h./ Aktív munkavállalók legalább 20 napot meghaladó táppénz segélye
A megszakítás nélküli keresőképtelenség 20. napján segély jár. (évente maximum 5x20 nap)

A támogatás kiutalásához szükséges igazolások:
 • orvosi igazolás a keresőképtelenségről vagy
 • munkáltatói igazolás vagy
 • a beteglapok hitelesített másolata
A segély összege: 9.000 Ft/20 nap 2024.01.01-től

Nyomtatvány letöltése
i./ Meghatározott anyagcsere betegségben szenvedő 14 év alatti gyermekek segélye
Annak a tagnak, akinek 14 év alatti gyermeke meghatározott anyagcsere betegségben szenved (tejcukor, tejfehérje és lisztérzékenység), évente egy alkalommal segély jár. Amennyiben mindkét szülő ÖTA tag a segélyt mindkét szülő tagsága jogán kell folyósítani.

A támogatás kiutalásához szükséges igazolások:
 • eredeti szakorvosi igazolás, mely tartalmazza a betegség megnevezését (BNO kód)
 • emelt összegű családi pótlékról szóló eredeti igazolás vagy ezek hitelesített másolata
 • az eltartott hozzátartozói viszony igazolása
A segély összege: 5.000 Ft/év

Nyomtatvány letöltése
j./ Megváltozott munkaképességű aktív tagok egyszeri segélye
Annak a tagnak, akinek a megváltozott munkaképessége miatt a munkáltató eredeti a munkakörében már nem tudja foglalkoztatni és számára másik munkakört nem tud felajánlani, ezért munkaviszonyát megszüntetik segély jár. A tagsági idő alatt egy alkalommal folyósítható a segély.

A támogatás kiutalásához szükséges igazolások:
 • a munkaviszony megszűnéséről szóló eredeti dokumentum/ok vagy ezek hitelesített másolata/i
A segély összege: 20.000 Ft

Nyomtatvány letöltése
k./ Tagságukat nyugdíjasként folytatók egyszeri segélye
Annak a tagnak, akinek 2018. január 1. vagy azt követően nyugdíjazás miatt megszűnik a munkaviszonya és tagságát nyugdíjasként folytatja segély jár. A segély a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által levont és Egyesületünkhöz átutalt első tagdíj beérkezését követően folyósítható. A tagsági jogviszony alatt egy alkalommal jár a segély.

A támogatás kiutalásához szükséges igazolások:
 • nyilatkozat a tagsági jogviszony folytatásáról
 • a nyugdíjmegállapító határozat eredeti példánya vagy hitelesített másolata
A segély összege: 30.000 Ft 2024.01.01-től

Nyomtatvány letöltése

2./ Gyógyászati segédeszköz, gyógykezelés támogatása

a./ Hallókészülék vásárlásának támogatása
A tag vagy eltartott hozzátartozója részére vásárolt hallásjavító készülék térítési díjához maximált összegű támogatás jár.

A támogatások kiutalásához szükséges igazolások:
 • eredeti névre szóló készpénzfizetési számla, vagy annak hitelesített másolata, melynek tartalmaznia kell a hallásjavító készülék megnevezését, teljes árát és a tag által fizetett térítés összegét
 • egyesületünknél történő első igénylés esetén az egészségi állapotot igazoló szakorvosi igazolás, vagy ambuláns lap, vagy azok hitelesített másolata
 • eltartott hozzátartozó részére történő igénylés esetén a fentieken túl az eltartott hozzátartozói viszony igazolása.
A segély összege: készülékenként a térítési díj összege, de legfeljebb 10.000 Ft

Nyomtatvány letöltése
b./ Szemüveg készítésének támogatása
A tag, vagy eltartott hozzátartozója részére készített szemüveg és kontaktlencse térítési díjához maximált összegű támogatás jár.

A támogatások kiutalásához szükséges igazolások:
 • eredeti névre szóló készpénzfizetési számla, vagy annak hitelesített másolata, mely tartalmazza a lencse árát és a dioptria megjelölést
 • szakorvosi igazolás, vagy szakorvos által felírt vény hitelesített másolata, vagy a szemüveg megrendelő eredeti példánya, illetve hitelesített másolata
 • eltartott hozzátartozó részére történő igénylés esetén a fentieken túl az eltartott hozzátartozói viszony igazolása.
A segély összege: a térítési díj összege, de legfeljebb 8.000 Ft/év

Nyomtatvány letöltése
c./ Ortopéd cipő készítésének támogatása
A tag, vagy eltartott hozzátartozója részére a társadalombiztosítás által támogatott ortopéd cipő készítésének térítési díjához maximált összegű támogatás jár.

A támogatások kiutalásához szükséges igazolások:
 • eredeti névre szóló készpénzfizetési számla, vagy annak hitelesített másolata, melynek tartalmaznia kell az ortopéd cipő megnevezését, teljes árát és a tag által fizetett térítés összegét
 • egyesületünknél történő első igénylés esetén az egészségi állapotot igazoló szakorvosi igazolás, vagy ambuláns lap, vagy azok hitelesített másolata
 • eltartott hozzátartozó részére történő igénylés esetén a fentieken túl az eltartott hozzátartozói viszony igazolása
A segély összege: a térítési díj összege, de legfeljebb 5.000 Ft/év

Nyomtatvány letöltése
d./ Inkontinencia betét, nadrágpelenka vásárlásának támogatása
A tag, vagy eltartott hozzátartozója részére vásárolt inkontinencia betét és nadrágpelenka térítési díjához maximált összegű támogatás jár.

A támogatások kiutalásához szükséges igazolások:
 • eredeti névre szóló készpénzfizetési számla, vagy annak hitelesített másolata, melynek tartalmaznia kell az inkontinencia betét és nadrágpelenka megnevezését, teljes árát és a tag által fizetett térítés összegét
 • egyesületünknél történő első igénylés esetén az egészségi állapotot igazoló szakorvosi igazolás, vagy ambuláns lap, vagy azok hitelesített másolata
 • eltartott hozzátartozó részére történő igénylés esetén a fentieken túl az eltartott hozzátartozói viszony igazolása
A segély összege: a térítési díj(ak) összege, de legfeljebb 16.000 Ft/év

Felhívjuk Tagjaink szíves figyelmét, hogy a segély összege abban az esetben kerül kifizetésre, ha a számlák összege eléri vagy meghaladja a 4000 Ft-ot vagy egy másik intézményes segély kifizetéséhez kapcsolható. A kiutalásra váró 4000 Ft alatti támogatás a naptári év végén (legkésőbb december 15-ig) kerül kiutalásra.

Nyomtatvány letöltése
e./ Zalakarosi gyógykezelés igénybevételének támogatása
A tag részére évente egy alkalommal, minimum 7 napos a Hotel Forrás Zalakaros szállodában történő tartózkodás esetén (8749 Zalakaros Termál u. 6.), a Gránit Gyógyfürdő (Zalakaros) gyógykezeléseinek igénybevételéhez maximált összegű támogatás jár.

A támogatások kiutalásához szükséges igazolások:
 • a zalakarosi Gránit Gyógyfürdő által a tag nevére kiállított készpénzfizetési számla (mely tartalmazza a társadalombiztosítás által támogatott gyógykezelések megnevezését és összegét)
A segély összege: a térítési díj(ak) összege, de legfeljebb 4.000 Ft/év

3./ Méltányossági segélyek

a./ Gyógyszersegély
A rendszeres gyógyszeres kezelésben részesülő tag részére naptári évenként egy esetben gyógyszersegély adható.
Gyógyszersegély iránti igényt csak a felmerülés évében lehet érvényesíteni.

A segély igényléséhez szükséges igazolás:
 • a házi, vagy kezelőorvos igazolása, amely tartalmazza a diagnózis(ok) kódszámát, vagy
 • egy évnél nem régebbi zárójelentés, vagy
 • a háziorvos által felírt gyógyszerek orvosi vényének a fénymásolata.
A segély összege: betegségcsoportonként meghatározott fix összeg

Nyomtatvány letöltése
b./ Rendkívüli segély
A tagnak rendkívüli élethelyzet kialakulása esetén (természeti katasztrófa, árvíz, belvíz, tűzkár, betörés, lopás, súlyos baleset, stb.) - kérelmére - rendkívüli segély nyújtható.

A kérelemhez csatolni kell:
 • a káreseményről szóló önkormányzat, rendőrség, tűzoltóság, biztosító társaságok által kiadott igazolást, orvosi igazolást
 • a káresemény helyreállításával kapcsolatos eredeti számlát(kat), vagy annak hiteles másolatát(ait)
 • a tag és a vele közös háztartásban élők jövedelemigazolását.
A segély összege: Az ÖTA Elnöksége kérelmenként méltányossági jogkörében állapítja meg.

Nyomtatvány letöltése
c./ Egyéb méltányossági segély
A tag részére (kérelemre) támogatás adható, amennyiben saját, vagy eltartott hozzátartozója tartós egészségkárosodása következtében egészségi állapotával összefüggésben rendkívüli költség merül fel.

A tag részére évente, eltartott hozzátartozója után 3 évente igényelhető támogatás.

A kérelemhez csatolni kell:
 • szakorvosi igazolást az esetleges gyógyászati segédeszköz használatának szükségességéről
 • eredeti névre szóló készpénzfizetési számlát, vagy annak hitelesített másolatát, melynek tartalmaznia kell a gyógyászati segédeszköz megnevezését, teljes árát és a tag által fizetett térítés összegét
 • esetleg a gyógykezeléssel kapcsolatos költségeket igazoló eredeti névre szóló készpénzfizetési számlát
 • a tag és a vele közös háztartásban élők jövedelemigazolását
 • eltartott hozzátartozó részére történő igénylés esetén az eltartott hozzátartozói viszony igazolását
A támogatás összege: Az ÖTA Elnöksége kérelmenként méltányossági jogkörében állapítja meg.

4./ Kedvezményes térítésű ellátás Zalakaroson

Hotel Forrás Zalakaros

Pihenjen kedvezményesen, az Aranycsengő TOP10 díjjal kitüntetett, zalakarosi Hotel Forrásban.

Látogasson el a hotel weboldalára, és tájékozódjon az ÖTA tagoknak szóló ajánlatokról!

III. A segélyek igénylésének módja


Egyesületünk a segélyezési tevékenységgel kapcsolatos feladatait
központi ügyintézés keretében látja el:

 • nyugdíjas tagjai
 • MÁV Zrt.
 • MÁV Szolgáltató Központ Zrt.
 • MÁV-START Zrt.
 • Záhony-Port Zrt.
 • RAIL Cargo Hungaria Zrt.
 • GYSEV Zrt.
 • GYSEV Cargo Zrt.
 • Mozdony és Vasúti Járműjavító Kft.
 • MÁV FKG Kft. Jászkísér

aktív munkavállalói részére, ezért az egyes segélyeket postai úton az alábbi címen kell igényelniük:

ÖTA IRODA
1591 Budapest
Pf. 300.