Ki lehet az ÖTA tagja?

Az Egyesületünk zárt körűen működik. ÖTA tag csak az alább felsorolt természetes személy lehet, aki a belépési nyilatkozat aláírásával elfogadja az Egyesület Alapszabályát, eleget tesz tagdíjfizetési kötelezettségének, valamint az ÖTA ügyvezető elnöke aláírásával a belépési kérelmet elfogadja és

  • vasutas főállású munkavállaló,
  • vasutas nyugdíjas, ha ÖTA tagként vonult nyugdíjba és a nyugdíjba vonulás időpontjától számított egy éven belül kezdeményezi a tagsági jogviszony létesítését,
  • vasutas özvegy, illetve vasutas árva, amennyiben a tag halálától számított egy éven belül kezdeményezi a tagsági jogviszony létesítését,
  • akinek a vasutas főállású munkaviszonya megszűnik, de a tagságát folytatni kívánja és a tagsági jogviszony létesítését a munkaviszony megszűnésétől számított egy éven belül kezdeményezi.
  • akinek az ÖTA Egyesület Elnöksége egyedi méltányossági jogkörében eljárva belépési kérelmét elfogadja. A tagsági jogviszonyt létesítő újonnan belépő tagnak minősül.

A belépési kérelmet az ÖTA Irodához (levelezési cím: 1591 Budapest Pf: 300.) kell beküldeni, az elektronikus úton beküldött kérelem nem fogadható el, kivéve ha elektronikus aláírással hitelesítésre kerül a 2001. évi XXXV. törvényben foglaltak alapján.